Spausdintinės mokymo priemonės

Pristatome korteles, kurios padės jums ir jūsų vaikams, mokiniams išmokti šimtą pirmųjų lietuvių gestų kalbos gestų, lietuvių gestų pirštų abėcėlę bei skaičius iki dešimt.

Kiekvienos kortelės vienoje pusėje rasite gesto paveikslėlį ir QR kodą, kurį nuskanavę galėsite pamatyti, kaip teisingai parodyti gestą, o kitoje kortelės pusėje išvysite gestą atitinkantį paveikslėlį.

Gestų kalbos mokymasis naudingas visiems vaikams ir gali būti pradėtas nuo pat kūdikystės. Tai puikus būdas ne tik užmegzti ryšį su kūdikiu ar vaiku, bet ir skatinti jo kalbos raidą ir saviraišką. Ištirta, kad pirmuosius gestus vaikai parodyti gali anksčiau, nei ima tarti žodžius, tad šių kortelių pagalba galime skatinti vaiką išreikšti savo jausmus ir poreikius jau nuo ankstyvo amžiaus.

Šios kortelės ypač naudingos vaikams su klausos sutrikimais ar patiriantiems kokių nors kitų komunikacijos sunkumų (pvz. autistiški vaikai, vaikai su Dauno sindromu). Gestai kortelėms atrinkti išanalizavus dažniausiai vartojamus ikimokyklinio amžiaus vaikų žodžius.

Korteles jau netrukus galėsite įsigyti puslapyje www.montessorikorteles.lt, o nekantraujantiems suteikiame galimybę parsisiųsti korteles PDF formatu iš čia: https://bit.ly/lgkkorteles.

Naudokite šias korteles besimokydami naujų žodžių, plėsdami ikimokyklinio amžiaus vaikų žodyną, saviraišką, įtraukdami juos į kūrybingą veiklą miklindami pirštukus. Šių kortelių pritaikymo galimybės yra plačios, tad būkite kūrybiški! Smagaus naudojimo!

Visos teisės saugomos. Visi failai yra skirti tik asmeniniam naudojimui, draudžiama bet kokia forma juos atgaminti, naudoti komerciniais tikslais, viešai platinti arba perparduoti jo originalą ar kopijas.

SPAUSDINTINĖS MOKYMO PRIEMONĖS Aš mokausi tarti, J. Stepanova ...

Aš mokausi tarti, J. Stepanova, 2006. Šis vadovėlis – pirmas originalus lietuviškas tarties mokymo vadovėlis, skirtas sutrikusios klausos vaikams. Jame pateikta tarties mokymo didaktinė medžiaga, kuri padės pedagogams sistemingai mokyti klausos sutrikimų turinčius vaikus: čia pateikti kalbos padargų mankštos pavyzdžiai, kalbinio kvėpavimo ir balso lavinimo pratybos, kalbos garsų ir junginių mokymas bei įtvirtinimas tariant skiemenis, žodžius, sakinius. Vadovėlis skirtas ikimokyklinio amžiaus, parengiamųjų klasių ir / arba pradinių klasių sutrikusios klausos vaikams.

SPAUSDINTINĖS MOKYMO PRIEMONĖS Aš mokausi tarti, J. Stepanova ...

Užduotys  būdvardžio   linksniams  įtvirtinti,  A. Bitienė, R.Markauskienė ir J. Uljanovienė, 2006 m. Šio pratybų sąsiuvinio užduotys skirtos III–IV klasės kurčių vaikų kalbai ugdyti ir lietuvių kalbos gramatinei sandarai formuoti. Jas galima pritaikyti ir II klasės neprigirdintiems vaikams. Pratybų sąsiuvinyje pateiktos užduotys padeda formuoti žodžių junginių sudarymo įgūdžius bei įtvirtinti sakinių sudarymo taisykles.

VykdantLietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo ...

Skaitiniai 5 klasei. Pirmoji knyga, M. Pošiūtė-Žebelienė, 2007. Pirmoje mokymo priemonės dalyje tekstai išdėlioti į tris skyrius. Pirmojo skyriaus „Literatūra – tai paslaptingas pasaulis“ užduotys padės mokiniams atpažinti pagrindinius literatūrinių tekstų ypatumus ir žengti pirmuosius žingsnius į literatūros pasaulį. Antrajame mokymo priemonės skyriuje „Tautosakos skrynia“ pateiktos sakmės, padavimai, pasakos, pasakėčios, keli lietuvių liaudies dainų tekstai ir smulkiosios tautosakos pavyzdžiai – mįslės, patarlės ir priežodžiai. Tautosakos aptarimui skirta nemažai kūrybinių užduočių, kuriomis naudodamiesi, mokytojai galės paįvairinti tautosakos tekstų aptarimui skirtą laiką. Trečiajame skyriuje „Brangiausi žmonės“ pateikiamos kūrinių ištraukos apie artimiausius žmones – tėvus ir senelius. Šiuose tekstuose atskleidžiamos kertinės gyvenimo vertybės – šilto, artimo ir tikro žmogiškojo ryšio branginimas, mokymasis atpažinti, suprasti ir vertinti artimiausių žmonių jausmus.

VykdantLietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo ...

Skaitiniai 5 klasei. Antroji knyga, M. Pošiūtė-Žebelienė, 2007. Antroje mokymo priemonės dalyje pateikiami keturi skyriai. Pirmajame skyriuje „Jie – šalia mūsų“ atrinktos ištraukos iš knygelių apie laukinius ir naminius gyvūnus. Pagrindinė nuoroda skaitant bei aptariant šiuos tekstus – tai pagarbos gyvūnijai ir gamtai (plačiąja prasme) ugdymas. Antrajame skyriuje „Gyvename skirtingai“ sutelktos tos kūrinių ištraukos, kuriose atskleidžiami išoriniai ir vidiniai žmonių skirtingumai. Aptariant čia pateiktus tekstus, derėtų skatinti mokinius diskutuoti, kaip žmogaus socialinė padėtis, fizinė negalia arba individualios charakterio savybės nulemia žmogaus gyvenimą, kokiose gyvenimo situacijose turėtume būti ypač dėmesingi ir kartu atlaidūs kitokiems žmonėms, kas apskritai yra atsakomybė, užuojauta ir tolerancija. Trečiasis mokymo priemonės skyrius „Nutikimai“ yra bene pats nuotaikingiausias visos mokymo priemonės skyrius, kuriame atrinkti tekstai liudija, kad vaikystė – tai metas, kai krečiame išdaigas ir kartu iš jų pasimokome deramo elgesio. Penktos klasės literatūrinės kelionės apibendrinimui skirtas ketvirtasis skyrius „Keliauti ir atrasti“. Tai tekstai apie keliones, kurių metu pažįstame aplinkinį pasaulį ir patys save.

VykdantLietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo ...

Įvadas į bilingvizmą C. Baker, (A Parents’ and Teachers Guide to Bilingualism, vertimas iš anglų kalbos), 2007. Medžiaga, skirta tėvams ir mokytojams, dirbantiems su sutrikusios klausos vaikais. Joje aptariami pavyzdžiai, su kokiomis problemomis susiduriama, auginant dvikalbį vaiką.

Metodiniai leidiniai - Lietuvos logopedų asociacija

Sakytinės kalbos mokymas: Mokytojo knyga, L. Geleževičius, M. Pošytė, 2008. Knygoje aptariamas vaikų, turinčių klausos sutrikimą, tarties mokymo turinys, mokymo metodai ir principai. Pateikiami garsų profiliai ir jų artikuliacija, dėstoma garso tarimo mokymo metodika, apibūdinami dažniausi kurčiųjų garsų tarimo trūkumai, siūlomi jų įveikimo būdai.

Metodiniai leidiniai - Lietuvos logopedų asociacija

Sakytinės kalbos mokymas: Pratybos, L. Geleževičius, M. Pošytė, 2008. Pratybos skirtos praktiniam darbui, formuojant vaikų, turinčių klausos sutrikimą, taisyklingą kalbos garsų, skiemenų, žodžių tarimą. Joje pateikiama medžiagos painiojamų garsų diferencijavimui, taisyklingam žodžių kirčiavimui, ritminės kalbos suvokimui.

VykdantLietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo ...

Užduotys veiksmažodžių vartojimui įtvirtinti, pratybų sąsiuvinis, R. Markauskienė, J. Uljanovienė, 2008. Pratybų sąsiuvinio užduotys skirtos kurčių vaikų kalbai ugdyti ir kalbos gramatinei sandarai formuoti. Jas galima pritaikyti ir neprigirdintiems vaikams. Užduotys paruoštos, atsižvelgiant į kurčiųjų lietuvių kalbos mokymo programą. Jos padeda formuoti žodžių junginių sudarymo įgūdžius, įtvirtinti sakinio sudarymo taisykles. Vaikai mokomi analizuoti sakinius, sudaryti pagal pavyzdį naujus. Šis pratybų sąsiuvinis gali būti naudingas ir pradinių (3-4), ir vyresnių klasių (5-7) kurtiems ir / ar neprigirdintiems moksleiviams.

SPAUSDINTINĖS MOKYMO PRIEMONĖS Aš mokausi tarti, J. Stepanova ...

Rašome rašinį, 5–7 klasių moksleiviams, B. Oganauskienė, M. Pošiūtė-Žebelienė,V. Šlapšinskienė, 2008. Mokymo priemonė skirta klausos sutrikimą turintiems 5–7 klasių moksleiviams. Šiame tekstų kūrimo sąsiuvinyje pateikta trumpa teorinė dalis (kas yra rašinys, kokios yra rašinio dalys, kas svarbu rašant rašinį ir kt.) ir parengiamosios praktinės užduotys, kurias atlikdami mokiniai susipažins su konkrečiomis paveikslų serijomis ir mokytojo padedami arba savarankiškai mokysis rašyti rašinius. Iš viso priemonėje yra 15 paveikslų serijų – kiekvienai klasei jų skirta po penkias.

SPAUSDINTINĖS MOKYMO PRIEMONĖS Aš mokausi tarti, J. Stepanova ...

Rašome rašinį, 8-10 klasių moksleiviams, M. Pošiūtė-Žebelienė, V. Šlapšinskienė, 2008. Mokymo priemonė skirta klausos sutrikimą turinčių 8–10 klasių moksleivių kalbai ugdyti. Priemonė parengta remiantis pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems programa. Priemonė suskirstyta į tris skyrius: 8, 9, 10 klasė. Kiekvienai klasei pateikiama po keturias temas, atitinkančias tos amžiaus grupės mokinių poreikius, pomėgius. Kiekvienos temos pradžioje pateikiama leksika. Kiekvienai temai yra skirtos įvairios kompleksinės, lavinamosios, korekcinės užduotys, persipynusios su trumpomis teorinėmis dalimis.

VykdantLietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo ...

Kai sutrinka klausa, A. Mitkus, 2008. Ši knygelė yra naudinga ne tik pedagoginiams darbuotojams, dirbantiems su klausos sutrikimą turinčiais moksleiviais, bet ir mokinių tėvams: jie gali pasisemti naudingos informacijos apie tai, ką daryti, kai vaikui sutrinka klausa, kokią ugdymo formą jie gali pasirinkti. Knygelė padeda susipažinti ir su integruoto ugdymo prielaidomis, atsižvelgiant į individualias vaikų, turinčių klausos sutrikimą, galimybes, sakytinės kalbos įgūdžius ir gebėjimus bendrauti žodine kalba.

SPAUSDINTINĖS MOKYMO PRIEMONĖS Aš mokausi tarti, J. Stepanova ...

Žodžių karalystė: užduočių knygelė reikšminėms žodžio dalims išmokti, R. Toleikienė, J. Lembertienė, 2009. Leidinys skiriamas 3–4 klasių kurtiems ir neprigirdintiems mokiniams, tačiau juo gali pasinaudoti ir vyresniųjų klasių mokiniai. Mokymo priemonė – užduočių knygelė – turi ir vadovėlio, ir pratybų sąsiuvinio bruožų. Leidinyje pateikta minimali teorinė medžiaga apie konkrečią žodžio dalį ir gausu praktinių žodžio dalių atpažinimo bei vartojimo užduočių. Mokiniai susipažins su gramatinėmis sąvokomis, mokysis skirstyti žodžius į reikšmines žodžio dalis, žymėti jas sutartiniais ženklais. Atliks užduotis, kurios padės geriau suvokti žodžių sandarą, tobulinti rašybos įgūdžius. Mokiniai mokysis sudaryti naujus priešdėlinius, priesaginius, sudurtinius žodžius ir juos tinkamai vartoti tekste. Mokymo priemonė orientuota į tokį ugdymo procesą, kuris įtrauktų mokinį į aktyvų ir sąmoningą mokymąsi.

SPAUSDINTINĖS MOKYMO PRIEMONĖS Aš mokausi tarti, J. Stepanova ...

Kartodamas išmoksiu: dalykinės praktinės veiklos pratybų sąsiuvinis, J. Uljanovienė, R. Markauskienė, 2009. Pratybų sąsiuvinio užduotys yra skirtos kurčių vaikų lietuvių kalbai ugdyti, kalbos gramatinei sandarai formuoti, pasaulio pažinimo ir matematikos sąvokoms įtvirtinti. Jas galima pritaikyti ir neprigirdintiems vaikams. Užduotys paruoštos atsižvelgiant į kurčiųjų lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo mokymo programas. Jos padeda formuoti žodžių junginių sudarymo įgūdžius, įtvirtinti sakinių sudarymo taisykles. Šis pratybų sąsiuvinis skirtas 3–4 klasių kurtiems ir /ar neprigirdintiems moksleiviams. Priemonė gali būti naudojama tėvų, specialiųjų pedagoginių darbuotojų, logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų, dirbančių su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais.

Homo liber“ - leidiniai: Leidyklos „Homo liber“ leidinys

Happy Rill 1, J. Naimavičiūtė-Skuolienė, R. Kumštytė, 2010. Tai – anglų kalbos mokymo priemonė skirta klausos sutrikimą turintiems penktos klasės mokiniams, pradedantiems mokytis anglų kalbos. Mokymo priemonė parengta remiantis Pagrindinio ugdymo bendrąja programa kurtiesiems ir neprigirdintiesiems bei metodinėmis rekomendacijomis. Priemonėje pateikiamas tik tų kalbinės veiklos sričių ugdymo turinys, kuriose šie mokiniai gali dalyvauti – skaitymo ir rašymo. Priemonę sudaro mokinio knyga ir žodynėlis. Mokinio knygoje yra 32  skyriai.  Kiekviename  skyriuje  pateikta  mokymo(si)  medžiaga, skirta 2–3 pamokoms. Priemonėje gausu įdomių ir kūrybiškų užduočių, padedančių lavinti vaizduotę. Užduotys pateikiamos nuo lengvesnės iki sunkesnės, nuo atpažinimo iki kūrybos. Darbas grupėmis ir poromis leidžia diferencijuoti mokymą, teikia galimybių mokiniams mokytis atsižvelgiant į savo mokymosi stilių ir tempą, ugdo bendradarbiavimo įgūdžius. Gramatikos lentelės, taip pat gausios užduočių iliustracijos teikia vaizdumo, ypač reikalingo sutrikusios klausos mokinių mokymui(si).

LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRAS

Užduotys skaitvardžių vartojimui įtvirtinti, R. Markauskienė, J. Uljanovienė, 2010. Pratybų sąsiuvinio užduotys yra skirtos kurčių vaikų kalbai ugdyti ir kalbos gramatinei sandarai formuoti. Jas galima pritaikyti ir neprigirdintiems vaikams. Užduotys paruoštos atsižvelgiant į kurčiųjų lietuvių kalbos mokymo programą. Jos padeda formuoti žodžių junginių sudarymo įgūdžius, įtvirtinti sakinio sudarymo taisykles. Vaikai spręs kryžiažodžius, rebusus, mins mįsles, atliks kitas įdomias užduotis. Visos užduotys susijusios su skaitvardžiais.

Vykdant Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų ...

Sintaksė ir skyryba, S. Koroliovė, M. Pošytė, 2011. Vadovėlis maloniai nustebins visus manančius, kad lietuvių kalba yra tik mokomasis dalykas, pilnas griežtų taisyklių ir nurodymų. Šios mokymo priemonės padedami, mokiniai mokysis mąstyti ir bendrauti, plės savo žodyną ir akiratį, atras savo kūrybinių galių. Vadovėlis sudarytas iš dviejų didelių skyrių: sintaksės ir skyrybos. Pirmajame skyriuje mokiniai supažindinami su sakinio sandara, rūšimis, mokoma jungti žodžius, skirti sakinio dalis. Skyrybos skyrius padės nepasiklysti painiuose taškų, kablelių ir brūkšnių labirintuose. Kad mokytis būtų įdomiau, autorės sukūrė daug kryžiažodžių, rebusų ir linksmų galvosūkių.

Vykdant Lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų ...

Mano pasaulis, pratybų sąsiuvinis, D. Bakanienė, J. Tumosienė, 2011. Ši mokymo priemonė skirta neformaliajam 5–7 klasių mokinių ugdymui. Mokomoji medžiaga pratybose išdėstyta šiuose gyvenimo įgūdžių ugdymo skyriuose: savęs pažinimas ir savikūra, šeima ir lytiškumas, pilietiškumas, tautiškumas, tradicijos, buities kultūra ir sveika gyvensena, žmogaus sauga, finansiniai įgūdžiai ir karjera, aplinkos pažinimas ir ekologija. Kiekvienai temai mokymo priemonėje pateikti originalūs tekstai, jų ištraukos, mokomąją medžiagą padedančios įtvirtinti anketos, kryžiažodžiai, iliustracijos, kūrybinės ir loginės užduotys.

Homo liber“ - leidiniai: Leidyklos „Homo liber“ leidinys

Happy Rill 2, J. Naimavičiūtė-Skuolienė, R. Kumštytė, 2012. Tai – anglų kalbos mokymo priemonė, skirta klausos sutrikimą turintiems šeštos klasės mokiniams, besimokantiems anglų kalbos antruosius metus. Tai yra anglų kalbos mokymo priemonės Happy Rill 1 tęsinys. Priemonė parengta remiantis Pagrindinio ugdymo bendrąja programa kurtiesiems ir neprigirdintiesiems bei metodinėmis rekomendacijomis. Mokymo priemonę sudaro mokinio knyga ir žodynėlis. Mokinio knygoje  pateiktos  gramatikos  lentelės  bei  iliustruotos  užduotys teikia vaizdumo, ypač reikalingo sutrikusios klausos mokinių mokymui(si). Žodynėlyje anglų kalbos daiktavardžiai pateikiami su artikeliais, o lietuvių kalbos daiktavardžiai, būdvardžiai ir skaitvardžiai – su vyriškosios bei moteriškosios giminės galūnėmis. Taip pat žodynėlyje galima rasti frazių – tai mokiniams padės išvengti pažodinio vertimo klaidų.

Archyvai

Skip to content