ŠMSM patvirtintos rekomendacijos dėl ugdymo organizavimo klausos sutrikimų turintiems mokiniams bendrajame ugdyme

ŠMSM patvirtintos rekomendacijos dėl ugdymo organizavimo klausos sutrikimų turintiems mokiniams bendrajame ugdyme

Š. m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1568 buvo patvirtintos rekomendacijos mokykloms dėl mokinių, turinčių klausos sutrikimą, ugdymo organizavimo.

Šios rekomendacijos apibrėžia kurčių ir neprigirdinčių mokinių ugdymo organizavimo sąlygas ir reikalavimus mokykloms, įgyvendinančioms ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas, jomis siekiama paskatinti individualaus pagalbos vaikui plano sukūrimą ir įgyvendinimą. Be to, rekomendacijose numatomos priemonės ir metodai, kaip tinkamai paruošti mokyklų bendruomenę klausos negalią turinčio mokinio įtraukčiai, didelį dėmesį skiriant vaiko gimtosios gestų kalbos užtikrinimui.

Šis dokumentas – itin svarbus žingsnis į priekį, siekiant užtikrinti sklandų kurčių ir neprigirdinčių vaikų ugdymo(si) procesą, ypač bendro lavinimo mokyklose. Atsižvelgus į rekomendacijose pateiktas įžvalgas, bus galima palengvinti tiek vaikų su klausos sutrikimais mokymą(si), tiek pedagogų ir visos mokyklos bendruomenės darbą ugdant kurčius ir neprigirdinčius mokinius. Su rekomendacijomis galima susipažinti čia: Rekomendacijos mokykloms dėl mokinių, turinčių klausos sutrikimą, ugdymo organizavimo

Rekomendacijų rengėjai:

· Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

· Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

· Lietuvos kurčiųjų draugija

· Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

· Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

· Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla

· Klaipėdos Litorinos mokykla

Tikimės, kad bendras visų institucijų darbas – šios rekomendacijos, bus pagalba visoms bendrojo lavinimo ugdymo įstaigoms. Dirbkime kartu dėl kiekvieno vaiko!

Kviečiame susipažinti su rekomendacijomis.

Saugaus eismo pamokėlė

Saugaus eismo pamokėlė

Viešinamas tinklo pertvarkos planas

Sporto renginys „Sportas sveikata – visų nuotaika gera“

Sporto renginys „Sportas sveikata – visų nuotaika gera“

„Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“ II-etapas.

„Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“ II-etapas.

Archyvai