Gestų kalbos sklaidos ir mokymo skyrius

Gestų kalbos sklaidos ir mokymo skyrius

Vedėja Ieva Stelmokienė

Gestų kalbos sklaidos ir mokymo skyrius vykdo šias funkcijas:

1. vykdo kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokinių įtraukaus ugdymo skatinimo veiklas: pedagogų, mokinių, mokinių tėvų konsultavimas lietuvių gestų kalbos vartojimo klausimais, šviečiamoji veiklas gestų kalbos, kurčiųjų kultūros tematika bendrojo ugdymo mokyklose;

2. analizuoja mokymo priemonių kurtiesiems bei mokymo priemonių gestų kalba poreikį Lietuvos kurčiųjų ugdymo įstaigose bei bendrojo ugdymo mokyklose;

3. rengia specialiąsias mokymo priemones lietuvių ir lietuvių gestų kalba ir, pagal galimybes, aprūpina jomis šalies mokyklas, kuriose ugdomi mokiniai, turintys klausos sutrikimų;

4. rengia ar pritaiko mokymo medžiagą lietuvių gestų kalba, atsižvelgę į Centro pedagogų poreikius;

5. moko lietuvių gestų kalbos Centro darbuotojus ir mokytojus, ugdančius sutrikusios klausos mokinius; šalies, ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo bei profesinio mokymo mokyklose dirbančius mokytojus ir švietimo pagalbos ir pagalbos mokiniui specialistus, mokinius, turinčius klausos sutrikimų, jų tėvus (globėjus, rūpintojus); mokinius, turinčius kalbėjimo ir kalbos sutrikimų ir pageidaujančius ją išmokti;

6. populiarina lietuvių gestų kalbą, supažindina su kurčiųjų kultūra (vykdo šviečiamąją veiklą: veda paskaitas, organizuoja renginius);

7. pagal skyriaus kompetencijas dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus;

8. rengia kompetencijų plėtros programas;

9. vykdo pedagoginių darbuotojų, švietimo pagalbos specialistų, ugdančių mokinius, turinčius klausos sutrikimų, tėvų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus mokymus.

Archyvai

Skip to content