Bendrojo ugdymo skyrius

Vedėja Jolita Levickienė

Bendrojo ugdymo skyriaus paskirtis – organizuoti ugdymą parengiamojoje – IV gimnazijos klasėse.

Bendrojo ugdymo skyriaus tikslas  –  ugdyti ir puoselėti mokinių dvasines ir fizines galias, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualumą  bei užtikrinti kokybišką kurčių ir neprigirdinčių mokinių (taip pat ir kochlearinių implantų naudotojų) ugdymą, sudarant sąlygas jų sėkmingai socialinei integracijai.   

Bendrojo ugdymo skyriuje vykdomos  šios ugdymo programos:  pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, akredituota vidurinio ugdymo programa.

Mokiniui išduodamas pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimas, vidurinio ugdymo brandos atestatas ir brandos atestato priedas.

Ugdymas vyksta pagal Bendrąsias programas, atsižvelgiant į klausos sutrikimo specifiką. Bendrojo ugdymo programos pritaikomos, atsižvelgiant į mokinių klausos sutrikimo specifiką ir kalbos išsivystymo lygį, sutrikimų pobūdį. Programos mokiniams pritaikomos arba individualizuojamos vadovaujantis PPT arba švietimo pagalbos tarnybos išvadomis ir rekomendacijomis bei Vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis.

Mokiniai, turintys klausos sutrikimą, mokomi ir šių specifinių dalykų – gestų kalbos, dalykinės – praktinės veiklos, muzikos ritmikos, sakytinės kalbos. Kurtieji ir neprigirdintieji mokomi vienos užsienio kalbos nuo 5 klasės.

Mokymo forma – dieninė. Mokymo kalbos – lietuvių ir lietuvių gestų kalba.

Archyvai

Skip to content