Dvikalbės mokymo priemonės

DVIKALBĖS MOKYMO PRIEMONĖS Kompiuterinis lietuvių gestų kalbos ...

Kompiuterinis lietuvių gestų kalbos gramatikos vadovėlis, A. Barisevičius, A. Bražinskas, M. Danielius, T. Ivanauskas, L. Lazauskaitė-Ignatavičienė, N. Pivorienė, V. Pivoras, V. Salienė, 2008. Šioje priemonėje aptariami pagrindiniai lietuvių gestų kalbos vartojimo, struktūros ir gramatinės raiškos dalykai, lyginant lietuvių gestų kalbą su lietuvių kalba. Tokiu būdu norima parodyti šių kalbų panašumus ir skirtumus. Vadovėlis skirtas kurčiųjų mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviams, tačiau taip pat bus naudingas visiems, norintiems sužinoti daugiau apie lietuvių gestų kalbą.

Žiūrėk ir kalbėk, J. Uljanovienė, R. Markauskienė, 2009. Kompiuterinė programa „Žiūrėk ir kalbėk“ – dvikalbė mokymo priemonė, kuri padės mokiniams suprasti abiejų kalbų – lietuvių ir lietuvių gestų – struktūrą ir funkciją.  Ją  sudaro  kompaktinė  plokštelė  ir knygelė. Programa „Žiūrėk ir kalbėk“ skirta vaikų kalbai ugdyti ir kalbos gramatinei sandarai formuoti. Ją galima pritaikyti ir neprigirdintiems klasių              mokytojai,    logopedai,     specialieji    pedagoginiai    darbuotojai, surdopedagogai kompiuterinę programą „Žiūrėk ir kalbėk“ galės naudoti ne tik per pamokas, bet ir dirbdami su vaikais individualiai per specialiąsias tarties, kalbos ir klausos lavinimo pratybas. Šią kompiuterinę programą sėkmingai gali naudoti pedagoginiai darbuotojai, dirbantys su specialiųjų poreikių vaikais

DVIKALBĖS MOKYMO PRIEMONĖS Kompiuterinis lietuvių gestų kalbos ...
DVIKALBĖS MOKYMO PRIEMONĖS Kompiuterinis lietuvių gestų kalbos ...

Literatūros vadovėlis 9 klasei, J. Levickienė, M. Pošiūtė- Žebelienė, 2010–2011. Vadovėlį sudaro knyga ir kompiuterinė laikmena. Dauguma vadovėlyje esančių tekstų išversti į gestų kalbą ir pateikti kompiuterinėje laikmenoje, su lietuvių kalbos tekstais jie susieti „Link’it“ programos principu, todėl bus lengva ir naudinga skaityti tekstą lietuvių kalba ir čia pat sekti jo vertimą į lietuvių gestų kalbą. Vadovėlį sudaro 5 skyriai. Grožinės literatūros raida nuosekliai pateikta nuo seniausiųjų tautosakos tekstų iki Švietimo epochos kūrinių. Kiekvieną skyrių apibendrinti ir epochų panašumus bei skirtumus išskirti padeda apibendrinamosios epochų lentelės. Knygos gale pateiktas sudėtingesnės leksikos bei literatūros terminių žodynėlis.

DVIKALBĖS MOKYMO PRIEMONĖS Kompiuterinis lietuvių gestų kalbos ...
DVIKALBĖS MOKYMO PRIEMONĖS Kompiuterinis lietuvių gestų kalbos ...

Literatūros vadovėlis 10 klasei, J. Levickienė, M. Pošiūtė- Žebelienė, 2010–2011 m. Šiame vadovėlyje pateikti vertingiausi, kultūrai pažinti svarbūs, klasikinės literatūros (lietuvių ir kitų tautų) įvairių žanrų kūriniai
ar jų ištraukos. Vadovėlį sudaro knyga ir kompiuterinė laikmena. Dauguma vadovėlyje esančių tekstų išversti į gestų kalbą ir pateikti kompiuterinėje laikmenoje, su lietuvių kalbos tekstais jie susieti „Link’it“ programos principu, todėl bus lengva ir naudinga skaityti tekstą lietuvių kalba ir čia pat sekti jo vertimą į lietuvių gestų kalbą. Vadovėlį sudaro 6 skyriai. Grožinės literatūros raida nuosekliai pateikta nuo seniausiųjų tautosakos tekstų iki Švietimo epochos kūrinių. Kiekvieną skyrių apibendrinti ir epochų panašumus bei skirtumus išskirti padeda apibendrinamosios epochų lentelės. Knygos gale pateiktas sudėtingesnės leksikos bei literatūros terminių žodynėlis.

DVIKALBĖS MOKYMO PRIEMONĖS Kompiuterinis lietuvių gestų kalbos ...

N-14. Sudėtingos gyvenimo situacijos ir pasirinkimo galimybės, Rita Bagdonaitė, Monika Burneckytė, Tomas Ivanauskas, Agnė Jurelė, Rasa Kaunelytė, Virginija Kavaliauskaitė, Tomas Kuzminskis, Violeta Stankutė-Komarovskaja, 2011.
Tai – dvikalbė mokymo priemonė, skirta paaugliams, turintiems klausos sutrikimą. Čia pateikiamos jaunimui aktualios temos apie sveiką gyvenimo būdą (mitybą, miegą, higieną, fizinį aktyvumą) ir jam priešingus dalykus – mitybos sutrikimus (anoreksiją, bulimiją), žmogaus psichinės sveikatos sutrikimus – depresiją bei polinkį į savižudybę, priklausomybes (rūkymą, alkoholį, narkotikus), elgesio sutrikimus (smurtavimą). Įtraukta ir emigracijos tema, kuri šiandien aktuali visiems jauniems Lietuvoje gyvenantiems žmonėms. Visos šios temos analizuojamos pateikiant konkrečias gyvenimiškas situacijas, anonimiškus jas patyrusiųjų liudijimus, siūlomos ir pasirinkimų galimybės – kaip tokiose situacijose elgiasi žmonės. Jaunuoliai, analizuodami pateiktą medžiagą kartu su pedagogu ar savarankiškai, turės galimybę palyginti pasekmes, kurias nulėmė vieni ar kiti pasirinkimai.

DVIKALBĖS MOKYMO PRIEMONĖS Kompiuterinis lietuvių gestų kalbos ...

Istorija 5 klasei, T. Ivanauskas, R. Kumštytė, V. Pivoras, A. Stelmokas,
R. Zaukienė, 2012.
Tai – dvikalbė mokymo priemonė, skirta penktos klasės mokiniams, turintiems klausos sutrikimą. Mokymo priemonė parengta remiantis Pagrindinio ugdymo istorijos bendrąja programa. Šią kompiuterinę priemonę sudaro 7 skyriai, kurie apima reikšmingiausius Lietuvos istorijos epizodus nuo seniausių laikų iki šių dienų. Kiekvienas skyrius išskaidytas į smulkesnes temas. Temą apibendrinti ir žinias įtvirtinti padės klausimai, įvairios užduotys. Kiekvienoje temoje pateikiamas žodynėlis su svarbiausiomis teksto sąvokomis ir jų paaiškinimais. Visi tekstai parašyti remiantis „Briedžio“ leidyklos vadovėliu „Kelias“ 5 klasei ir pritaikyti mokiniams, turintiems klausos sutrikimą. Tekstai ir temų klausimai pateikti ir lietuvių gestų kalba.

DVIKALBĖS MOKYMO PRIEMONĖS Kompiuterinis lietuvių gestų kalbos ...

Istorija 6 klasei, T. Ivanauskas, R. Kumštytė, V. Pivoras, A. Stelmokas,
R. Zaukienė, 2012.
Tai – dvikalbė mokymo priemonė, skirta šeštos klasės mokiniams, turintiems klausos sutrikimą. Mokymo priemonė parengta remiantis Pagrindinio ugdymo istorijos bendrąja programa. Šią kompiuterinę priemonę sudaro 7 skyriai, kurie apima reikšmingiausius Europos istorijos epizodus nuo seniausių laikų iki šių dienų. Kiekvienas skyrius išskaidytas į smulkesnes temas. Temą apibendrinti ir žinias įtvirtinti padės klausimai, įvairios užduotys. Kiekvienoje temoje pateikiamas žodynėlis su svarbiausiomis teksto sąvokomis ir jų paaiškinimais. Visi tekstai parašyti remiantis „Briedžio“ leidyklos vadovėliu „Žingsniai“ 6 klasei ir pritaikyti mokiniams, turintiems klausos sutrikimą. Tekstai ir temų klausimai pateikti ir lietuvių gestų kalba.

Pradinių klasių skaitiniai mokiniams, turintiems klausos sutrikimų

Skaitiniai pradinių klasių mokiniams, turintiems klausos sutrikimų, M. Pošiūtė-Žebelienė, N. Pivorienė, I. Čirbaitė, 2011. Mokymo priemonė skirta I–IV klasės mokinių ugdymui. Komplektą sudaro dvi dalys – knyga ir kompiuterinis diskas. Mokymo priemonėje pateikti skirtingo pobūdžio tekstai – grožiniai ir informaciniai. Jie pateikti kartu su užduotimis, šalia kurių – papildoma informacija mokytojui. Kadangi klausos sutrikimą turintiems mokiniams pritaikytų tekstų praktiškai neturime (stinga ir grožinių, ir informacinių tekstų), tikimės, kad ši priemonė bus naudinga ir pradinių klasių mokytojams, ir pradinukų ugdytojams, ir svarbiausia – patiems pradinukams. Manome, kad visus vaikus pratinti prie knygos ir mokyti skaityti bei permąstyti perskaitytus tekstus būtina pradėti ankstyvoje vaikystėje. Gerai, jei knygų pažinimas prasideda iki mokyklos – perskaitytus tekstus vaikui perpasakoja tėvai, aptariamos iliustracijos. Tačiau dažniausiai sutrikusios klausos vaikai pradeda skaityti tik mokykloje ir išsigąsta skaitomų tekstų dėl nežinomos leksikos gausos. Tam, kad vaikams būtų lengviau ir aiškiau (o ugdytojams – tvirčiau) – pateikiame tekstus knygoje (lietuvių kalba) ir kompiuteriniame diske (lietuvių kalba ir lietuvių gestų kalba). Knyga – pirmoji komplekto dalis, kurioje pateikti visi tekstai lietuvių kalba, kur reikalinga – pateiktas ir užduočių vertimas iš lietuvių gestų kalbos. Antroji komplekto dalis – kompiuterinis diskas, kuriame pateiktas pagrindinių tekstų (grožinių ir informacinių) vertimas į lietuvių gestų kalbą, taip pat pateikta ir užduočių lietuvių gestų kalba.
Tekstai šiai mokymo priemonei atrinkti atsižvelgiant į Pradinio ugdymo bendrąsias programas.
Rekomendacijos mokytojui, kaip dirbti su priemone

Skaitiniai 7 klasei, mokiniams turintiems klausos sutrikimų, M. Pošiūtė-Žebelienė, N. Pivorienė, 2013. Mokymo priemonę „Skaitiniai 7 klasei“ sudaro dvi dalys: pirmoji yra knyga, antroji – kompiuterinė laikmena. Joje medžiaga pateikta lietuvių ir lietuvių gestų kalbomis. Mokymo priemonė skirta 7 klasės mokiniams, turintiems klausos sutrikimų. Ji parengta atsižvelgiant į 7–8 klasės mokinių pasiekimų aprašus ir ugdymo turinio apimtis, pateiktas bendrojoje Lietuvių kalbos programoje, skirtoje kurtiems ir klausos sutrikimų turintiems mokiniams. Rengiant šią priemonę, atsižvelgta ir į tai, kokios temos domina paauglius ir kokias temas būtina su jais aptarti 7 klasėje. Buvo pasirinkti ir adaptuoti grožinės literatūros ir informacinių leidinių tekstai, sukurtos užduotys šiems tekstams aptarti ir nagrinėti, siejant jų turinį su jau turimomis ir ugdymo procese naudojamomis priemonėmis, skirtomis šiems mokiniams (pavyzdžiui, mokymo priemone „N-14. Sudėtingos gyvenimo situacijos ir pasirinkimo galimybės“). Pagrindinis priemonės tikslas – tai pagalba lietuvių kalbos ir lietuvių gestų kalbos mokytojams, siekiantiems kalbos pamokų metu analizuoti grožinės literatūros kūrinius ir informacinius tekstus, atsižvelgiant į 7–8 klasės turinio apimtis. Taip pat galvota ir apie mokinius, kuriems mokymosi procesas tampa paprastesnis ir smagesnis, kai yra galimybė ne tik nuosekliai mokytis klasėje remiantis specialiai jiems pritaikyta mokymo priemone, bet ir savarankiškai peržiūrėti tekstus bei užduotis, kurie antroje komplekto dalyje pateikti ir lietuvių gestų kalba.
Rekomendacijos mokytojui, kaip dirbti su priemone

Elektroninės mokymo priemonės klausos sutrikimų turintiems ...

Skaitiniai 8 klasei, mokiniams turintiems klausos sutrikimų, M. Pošiūtė-Žebelienė, N. Pivorienė, 2014. Mokymo priemonė skirta 8 klasės mokiniams, turintiems klausos sutrikimų. Ji parengta atsižvelgiant į 7-8 klasės mokinių pasiekimų aprašus ir ugdymo turinio apimtis, pateiktas Lietuvių kalbos bendrojoje programoje, skirtoje kurtiesiems ir klausos sutrikimų turintiems mokiniams. Medžiaga priemonėje pateikta lietuvių ir lietuvių gestų kalbomis. Priemonėje yra ir nedidelė dalis tekstų tik lietuvių kalba, gestų kalba teikiami sudėtingesni šių tekstų fragmentai ar sakiniai – taip siekiama skatinti mokinių dėmesingumą ir lavinti sąmoningo skaitymo įgūdžius.
Rekomendacijos mokytojui, kaip dirbti su priemone

Gestų kalba ir aš – pradinukas, M. Pošiūtė – Žebelienė, N. Pivorienė, V. Ivanauskienė, 2017. Tai pirmoji lietuvių gestų kalbos mokymui parengta medžiaga, skirta darbui mokykloje su pradinių klasių mokiniais, turinčiais klausos sutrikimą. Medžiaga parengta pagal Lietuvių gestų kalbos bendrosios programos pradinių klasių mokiniams turinį ir apmąsčius galimus šios programos pokyčius bei 1–4 klasių mokinių bazinių gebėjimų bendrauti lietuvių gestų kalba poreikį ir būtinybę šį poreikį skatinti. Priemonėje pateiktos 7 temos. Kiekvienoje temoje pateiktos situacijos ir užduotys. Detalesnis temos, situacijų bei užduočių turinys – kiekvienos temos pristatyme.

Žemė 7, Geografijos mokymo priemonė 7 klasei. Mokiniams, turintiems klausos sutrikimų. S. Balevičienė, T. Ivanauskas, 2013. Mokymo priemonė parengta pagal Ryto Šalnos, Georgijaus Sapožnikovo, Giedrės Motiejuitės geografijos mokymo priemonę 7 klasei ,,Žemė (S)‘‘. Priemonėje visi tekstai ir užduotys pateikiami lietuvių ir lietuvių gestų kalbomis.

Bios 8, Biologijos mokymo priemonė 8 klasei. Mokiniams, turintiems klausos sutrikimų. V. Pivoras, I. Šilaikienė, 2013. Mokymo priemonė parengta pagal Edvardo Baleišio, Vilijos Zdanevičienės biologijos vadovėlį 8 klasei ,,Bios 8(S)‘‘. Priemonėje visi tekstai ir užduotys pateikiami lietuvių ir lietuvių gestų kalbomis.

Archyvai

Skip to content