Ugdymo organizavimas laikantis saugumo reikalavimų

Mieli Centro bendruomenės nariai,

džiaugiamės ir labai laukiame visų susitikimo Centre rugsėjo 1 d. Atsižvelgdami į COVID-19 situaciją Lietuvoje, parengėme informaciją, kuri gali būti atnaujinta pasikeitus LR ŠMSM ir SAM rekomendacijoms.

Prašytume visus mokinius ir tėvelius iki rugsėjo 1 d. susipažinti su informacija, kaip prasidės šie mokslo metai mūsų Centre. Klasių vadovai, paprašykite visų tėvelių atsakingai aptarti ją su savo vaikais, paaiškinti, kodėl šiuo metu ypatingai svarbu laikytis taisyklių.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (2020-08-18), Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (2020-08-18), Nr. V-1840 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (2020-08-18), Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre procesą nuo rugsėjo 1 d. planuojama organizuoti tokiu būdu:

 • Tėvai į Centrą neįleidžiami lydėti vaikų iki klasės, darželio grupės. Išimtis: rugsėjo 1d. į paskirtas klases/ grupes galės užeiti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, parengiamosios – 4 klasių mokinių tėvai/globėjai (būtina dėvėti apsauginę veido kaukę).
 • Tėvams atvykus kitais klausimais, prie įėjimo būtina užsidėti apsauginę veido kaukę ir įėjus kreiptis į budėtoją, kuris pakvies atsakingą darbuotoją. Rekomenduojame laikytis saugaus ne mažiau 1 m. atstumo nuo darbuotojų ir naudotis prie įėjimo esančiomis rankų dezinfekavimo priemonėmis.
 • Tėvai į Centrą neleidžia vaikų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pavyzdžiui, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Jei šie požymiai pasireiškia ugdymo proceso metu, mokinys nedelsiant izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai / globėjai.
 • Mokiniai į Centrą įeina pro pagrindinį įėjimą, o darželio grupės – pro jiems skirtą atskirą darželio įėjimą:
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai nusirengia jiems priskirtose erdvėse su auklėtojų, auklėtojų padėjėjų pagalba;
 • Parengiamosios – 4 klasių mokiniai viršutinius rūbus palieka pirmame aukšte esančioje rūbinėje;
 • 5 klasės mokiniai – 201 kabinete esančioje rūbų spintoje;
 • 6-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai – spintelėse, esančiose perėjimo į bendrabutį koridoriuje.
 • Valgykloje atskiriamas klasių maitinimas:
 • 10:35 – priešpiečiai parengiamosios – 4 klasių mokiniams;
 • 11:40 – priešpiečiai 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniams;
 • 13:40 – pietūs parengiamosios-4 klasių mokiniams;
 • 14:35 – pietūs 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniams;
 • Į valgyklą mokiniai eina tiksliai nurodytu laiku.
 • Daželio vaikai maitinami savo grupėse.

Pietų metu saugumo reikalavimus valgykloje užtikrina klasių auklėtojai.

 • Pamokos prasideda:
 • Pirmadienį visoms klasėms 8:55 val. išskyrus 5/6 klases – jiems pamokos prasideda 8:00 val.
 • Kitomis dienomis visoms klasėms 8:00 val.
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas vykdomas jiems priskirtose grupėse, nesimaišant ir vengiant kontakto su kita grupe.
 • Mokiniai vaikšto po kabinetus pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį.
 • Parengiamosios – 4 klasių mokinius į pamokas ar iš pamokų, vykstančių dalykiniuose kabinetuose, nusiveda/atveda mokytojas dalykininkas;
 • Spec. pedagogas, socialinis pedagogas, surdopedagogai Parengiamosios – 4 klasių mokinius atsiveda po skambučio;
 • 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai į IT kabinetą eina po skambučio, kai pradinių klasių mokiniai jau klasėse.
 • Pagal galimybes fizinio ugdymo pamokos vedamos lauke.
 • Pamokų metu rekomenduojama nesidalinti priemonėmis (tušinukais, pieštukais ir pan.), jeigu priemone naudojasi keli mokiniai, prieš perduodant priemonę kitam asmeniui – ją nuvalyti dezinfekciniu skysčiu.
 • Pedagogai bendro naudojimosi patalpose (koridoriuose, mokytojų kambaryje, susirinkimuose ir kt.) privalo dėvėti apsauginę veido kaukę arba skydelį.
 • Mokiniai pertraukų metu gali būti tik jų klasei skirtose zonose:
 • Parengiamosios – 4 klasių mokiniai – trečio aukšto fojė;
 • 5-I gimnazijos klasių mokiniai – antro aukšto fojė prie mokytojų kambario;
 • II-IV gimnazijos klasių mokiniai antro aukšto fojė prie biologijos kabineto
 • Pertraukų metu svarbu laikytis ne mažiau 1 m. atstumo vieniems nuo kitų.
 • Pamokų ruošos kabinetus (išskyrus 5-6 klasę) auklėtojai atrakina po pamokų.
 • Parengiamosios – 4 klasių mokinius į neformaliojo švietimo užsiėmimus ir iš jų nusiveda/atveda neformaliojo švietimo mokytojas.
 • 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai į neformaliojo švietimo užsiėmimus mokiniai eina tiksliai nurodytu laiku.
 • Bendrabutyje gyvenantiems mokiniams veiklos po pamokų organizuojamos maksimaliai lauke.
 • Mokiniams, atvykusiems į Centrą ir po pertraukos ar kitų veiklų sugrįžusiems iš bendro naudojimo erdvių (tualeto, kiemo, koridoriaus, valgyklos) į klasę, rekomenduojame dezinfekuoti rankas klasėje esamomis priemonėmis.
 • Mokinių vežiojimas:
 • mokiniai mokykliniame autobuse sėdi saugiu atstumu vienas nuo kito, užimdami kas antrą laisvą vietą;
 • mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma. Vairuotojas vežimo metu nuolat dėvi veido kaukę;
 • mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai bus dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę.
 • Patalpų valymas:
 • patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu;
 • dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;
 • kabinetai, kuriais naudojasi daugiau kaip 1 klasė turi būti išvėdinami ir išvalomi po kiekvienos pamokos prieš kitai mokinių grupei atvykstant į klasę (dezinfekciniu skysčiu nuvalomi stalų paviršiai, kėdžių atramos, mokymo priemonės, kuriomis naudojosi ankstesnė mokinių grupė).
 • Visi bendruomenės nariai skatinami laikytis higienos taisyklių:
  • jei pasireiškia peršalimo simptomai, buvo galimas kontaktas su COVID-19 užsikrėtusiu asmeniu, likite namie;
  • dažnai plaukite rankas;
  • kosint ir čiaudint užsidenkite burną ir nosį sulenkta alkūne;
  • dezinfekuokite bendrai naudojamus daiktus;
  • dėvėkite apsauginę veido kaukę arba skydelį situacijose, kuriose būtina.
 • Mokiniai, kurie nesilaiko tvarkos, užtikrinančios sveiką ir saugią aplinką Centre (saugus atstumo laikymasis, kito asmens daiktų nelietimas, buvimas tik  klasėje bei paskirtoje poilsio zonoje ir pan.) bus įspėjami, informuojami tėvai.

Su šia ugdymo proceso organizavimo tvarka mokiniai bus supažindinti rugsėjo 1 d. susitikime su klasės vadovu ir auklėtoju.

Būkime sveiki!

Mokymai logopedams ir specialiesiems pedagogams

Priemonės nuotoliniam mokymuisi iš ES lėšų

Priemonės nuotoliniam mokymuisi iš ES lėšų

Mokslo ir žinių šventė

Mokslo ir žinių šventė

Mūsų abiturientams įteikti brandos atestatai

Mūsų abiturientams įteikti brandos atestatai

Archyvai